Kupatama Motorsport (MTÜ) põhikiri

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

1.1. Spordiklubi Kupatama Motorsport (edaspidi Klubi) on avalikes huvides mittetulundus-ühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi ja liikumisharrastuse, eelkõige autosport ja ekstreem (spordialade) harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
1.2. Klubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja autosport ja ekstreem (spordialaga) tegelevaid või selle spordiala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi isikuid.
1.3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
1.5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
1.6. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.7. Klubi asukoht on Riia 20, Rõuge Vald, Misso.
1.8. Klubi on asutatud 17.10. 2018

2. peatükk
EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1. Klubi tegevuse eesmärkideks on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine,
autosport ja ekstreem (spordiala) viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest võistlusspordini ning Klubi tegevuse kaudu inimeste elukvaliteedi parandamine ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.
2.2. Eesmärkide täitmiseks klubi:
2.2.1. koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid.
2.2.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse autosport ja ekstreem (spordiala) huvitatud lapsi ja noori, nende vanemaid ja toetajaid;
2.2.3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja
spordiala toetamiseks;
2.2.4. korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi
teiste klubidega, osavõtte võistlustest, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii
kodu- kui välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib
huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, korraldab koolitusi ja kirjastamist, palkab
võimaluse korral treenerid, autasustab sportlasi, treenereid ja toetajaid;
2.2.5. korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
2.2.6.arendab koostööd teiste autosport ja ekstreem (spordiala) tegelevate klubidega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal autosport ja ekstreem (spordiala) edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
2.2.7. tagab liikmetele, kellele on klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti teistele Klubi
tegevuses osalevatele isikutele koolitust kohustuste ja ülesannete täitmiseks või aitab kaasa
nende enesetäiendamisel;
2.2.8. autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone,
annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
2.2.9. korraldab põhikirjalise tegevuse kindlustamiseks üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.

3. peatükk
LIIKMED

3.1. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ja tasuvad liikmemaksu.
3.2. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendri-päeva jooksul (soovituslik) arvates avalduse laekumise päevast.
3.3. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab klubi üldkoosolek.
3.4. Kui Klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse Klubi üldkoosolekul.
3.5. Liikmeisust Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus klubis lõpeb.
3.6. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel Klubist välja astuda. Liige võib Klubist välja astuda pärast kuue kuu pikkuse etteteatamistähtaja möödumist.
3.7. Liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata Klubi liikmemaksu kahe aasta eest.
3.8. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoos-oleku poolt.
3.9. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
3.10. Klubi liikmetel on õigus:
3.10.1. osaleda Klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
3.10.2. kasutada Klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt kehtestatud korrale;
3.10.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
3.10.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada Klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
3.10.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja vara;
3.10.6. Klubist välja astuda;
3.11. Klubi liikmed on kohustatud:
3.11.1. Järgima Klubi põhikirja ning teisi juhtorganite poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
3.11.2. harrastama regulaarselt spordiala, millega Klubis tegeletakse;
3.11.3. osalema üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
3.11.4. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.11.5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara;
3.11.6. hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
Teisi kohustusi saab liikmetele nende nõusolekul kehtestada Klubi üldkoosolek ja Klubi juhatus.

4. peatükk
JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

Osa I Üldkoosolek
4.1. Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Klubi liikmed.
4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ja kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ning päevakord. Päevakorra määrab juhatus. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad Klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Klubi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.3. Vähemalt 1/5 Klubi liikmetest või vähemalt kuus liiget, kui Klubil on alla 30 liikme, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus. Liikmed võivad üldkoosoleku päevakorra muutmise õigust enne üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist.
4.4. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist põhikirjas sätestatud korras. Liikmed ei või üldkoosoleku päevakorra muutmise õigust kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on kirjeldatud õiguse alusel nende ettepanekul juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele põhikirjas sätestatud korras teatatud
4.5. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik Klubi liikmed.
4.6. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse (või Klubi muu organi) pädevusse.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.6.1. põhikirja muutmine;
4.6.2. Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.6.3. Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
4.6.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.6.5. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.6.6. Klubi juhatuse liikmete arvu kinnitamine põhikirjas sätestatud alam- ja ülemmäära arvestades;
4.6.7. Klubi presidendi ja juhatuse liikmete valimine, Klubi revidendi (audiitori) määramine;
4.6.8. juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;
4.6.9. Klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;
4.7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki Klubi põhikirjast tulenevaid nõudeid ja üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle poole Klubi liikmetest.
Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus vähemalt 30 päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga.
Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
4.8. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik Klubi liikmed.
4.9. Klubi liiget võib üldkoosolekul esindada teine isik. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri, mis lisatakse üldkoosoleku protokollile.
4.10. Üldkoosolekut juhatab klubi president, presidendi puudumisel koosolekul valitud juhataja. Üldkoos-olek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga.
4.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on esindatud üle 2/3 Klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
4.12. Igal Klubi liikmel on üldkoosolekul hääletamisel üks hääl.
Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja Klubi vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Klubi esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
4.13. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused
14 päeva möödumisel üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakirja
4.14. Üldkoosoleku otsust võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab juhatus Klubi liikmetele otsuse eelnõu ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui seitse päeva ja pikem kui neliteist päeva. Otsuse eelnõule lisab saatja selgituse projekti kohta ja põhjenduse, miks otsuse vastuvõtmine on otstarbekas koosolekut kokku kutsumata.
Otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Klubi liikmed. Klubi liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks kirjalikku vastust, loetakse otsuse eelnõule vastu hääletanuks. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus koosoleku protokolli asendava hääletusprotokolli, mis peab muuhulgas sisaldama vastuvõetud otsuseid koos hääletustulemustega, näidates nimeliselt ära kõik otsuse poolt hääletanud Klubi liikmed.
14 päeva möödumisel vastamise tähtajast peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada hääletusprotokolli või selle osa ärakirja
Osa II Juhatus
4.15. Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Klubi juhatuse liikmete alammäär on 1 ja ülemmäär 3.
Klubi juhatuse liikmete volituste tähtaeg on viis aastat.
Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
Juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik tema nõusolek.
4.16. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli ja selle tõttu ei saa valida juhatusse ettenähtud arvu liikmeid, korraldatakse nende kandidaatide vahel järelvalimised.
4.17. Juhatuse üheks liikmeks on president, kes korraldab juhatuse tegevust.
President valitakse teistest liikmetest eraldi. Presidendi valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest.
Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised.
4.18. Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget või eraldi valitav president jääb valimata põhjusel, et nad ei saanud üle poole üldkoosolekus osalenud Klubi liikmete või nende esindajate häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
4.19. Juhatuse liikmed esindavad Klubi kõikide tehingute tegemisel ühiselt, välja arvatud president, kes esindab Klubi ainuisikuliselt.
4.20. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekus juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liikmetel on õigus oma töö eest saada tasu. Tasu suurus ja tasustamise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
4.21. Juhatus peab andma Klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande.
Juhatus korraldab Klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid Klubi liikmete arvu kohta.
4.22. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Klubile kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat..
4.23. Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes.
Juhatuse pädevusse kuuluvad:
4.23.1. Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.23.2. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
4.23.3. kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimistel;
4.23.4. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.23.5. Klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
4.23.6. Klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
4.23.7. suhete korraldamine teiste organisatsioonide ja avaliku sektori institutsioonidega;
4.23.8. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
4.23.9. Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
4.23.10. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine;
4.23.11. Klubi raamatupidamise korraldamine ja majandusaasta aruande koostamine;
4.23.12. muud ülesanded, mis põhikirjaga ei ole antud üldkoosoleku pädevusse.
4.24. Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.
Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib klubi president, tema puudumisel tema poolt nimetatud juhatuse liige. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
4.25. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
4.26. Juhatuse koosolek protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ja protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ning protokollija.
Osa III Järelevalve
4.27. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi (audiitori). Järelevalve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud volituste ajaks.
4.28. Järelevalvet teostav isik peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi kuuluda Klubi juhatusse ega töötada Klubis raamatupidajana.
Juhatus peab võimaldama revidendil (audiitoril) tutvuda kõigi revisjoni (auditi) läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
Revident (audiitor) koostab revisjoni (auditi) tulemustest aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.

5. peatükk
VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

5.1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
5.1.3. toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
5.1.4. riiklikest toetustest või toetustest erinevatest fondidest ja sihtasutustelt;
5.1.5. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt üritustelt,
5.1.6. sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest,
5.1.7. tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning
5.1.8. muudest laekumistest.
5.2. Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud põhikirjas.
5.3. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.4. Klubi majandusaasta algab 1. november ning lõpeb 31. oktoober.
5.5. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ning esitab selle üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma maksudeklaratsioonid õigusaktides sätestatud korras.
Klubi esitab tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

6. peatükk
LÕPETAMINE

6.1. Klubi tegevus lõpetatakse:
6.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päeva-korda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirjas ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle 2/3 Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest;
6.1.2. pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Klubil on vähem vara kui võetud kohustusi.;
6.1.3. Klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe;6.1.4. sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses sätestatud juhtudel.
6.2. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
Likvideerijate määramisel ja tagasikutsumisel rakendatakse käesolevas põhikirjas juhatuse liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks kehtestatud korda.
Likvideerijatel on klubi juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise olemusega. Likvideerijatel on õigus esindada Klubi ainult ühiselt.
6.3. Likvideerijad lõpetavad Klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded.
Likvideerijad võivad teha ainult tehinguid, mis on vajalikud klubi likvideerimiseks.
Likvideerijad avaldavad viivitamata teate klubi likvideerimismenetlusest ametliku väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate.
Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu jooksul teate avaldamisest.
6.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja nõuet mitteesitanud teadaolevate võlausaldajate raha hoiustamist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
6.5. Klubi lõppemisel kustutatakse klubi registrist klubi likvideerijate avalduse põhjal.
Kui klubi likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripidajal õigus klubi registrist kustutada.

7. peatükk
ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1. Klubi võib ühineda teise klubiga üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirjas ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle 2/3 Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest.
Ühendatav klubi loetakse lõppenuks.
Klubi võib ühineda teise klubiga (teiste klubidega) ka selliselt, et asutavad uue klubi. Ühinevad klubid loetakse sel juhul lõppenuks.
Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.
7.2. Klubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirjas ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest.
Jaotumisel annab jagunev klubi oma vara üle omandavatele klubidele.
Jaotumisel loetakse jagunev klubi lõppenuks.

Kupatama Motorsport jälgib ma tegevuses EAL ja EOK reegleid ja hea juhtimie tava.